Socio-ekologisk revolution

Det är dags att tänka om. Alla försök att anpassa oss till miljöförändringar som global uppvärmning, havsförsurning, markförstöring och förlust av biologisk mångfald är dömda att misslyckas. Anpassningsstrategier är kontraproduktiva och hotar vår överlevnad, helt enkelt för att de undviker grundorsaken till den globala ekologiska krisen: det kapitalistiska systemet. Den obekväma sanningen är att kapitalism som socialt system aldrig har handlat om hållbar mänsklig utveckling.

Tiden rinner ut, men vi är hoppfulla. Vi tror att det fortfarande är möjligt att byta riktning, fortfarande möjligt att lösa krisen – om vi går samman och skapar ett samhälle som gör det möjligt för oss att leva gott inanför planetens gränser. Omvandlingen till ett demokratiskt styrt och ekologiskt litterat samhälle kräver dock en socio-ecologisk revolution.

Ur ett överlevnadsperspektiv är det uppenbart att vi behöver nya former av demokrati och nya former av solidaritet, men också nya former av gränsöverskridande samarbete på alla geografiska nivåer. På lokal nivå, rotnivån på en blomstrande planet, behöver vi nya relationer till livets väv, till allt från den mat vi äter till människorna omkring oss.

Demokrati och kreativitet

Även om krisen är djup och framtiden oviss, finns det ingen anledning att sluta föreställa sig det goda livet, ett mer meningsfullt och ansvarsfullt sätt att leva. Eftersom allt fler människor lever i städer, blir det allt viktigare att utveckla vår potential tillsammans med andra och, mer specifikt, att utforska det urbanas socio-ekologiska möjligheter.

Den nödvändiga, medborgarledda omvandlingen av samhället är både radikalt demokratisk och radikalt kreativ. Vår utgångspunkt är att demokratiska grannskap, rummen för kreativt samarbete, är grundläggande för utvecklingen av ett samhälle där vi bryr oss om våra medmänniskor samtidigt som vi bidrar till friska ekosystem och en frisk planet.

Regenerativa grannskap

Vi inser behovet av slutna kretslopp och ökad självförsörjning, men också att graden av öppenhet inför omvärlden begränsar våra möjligheter. Om demokrati och kreativitet är nödvändiga för hållbar mänsklig utveckling, behöver vi också bio-kulturellt varierande miljöer, levande grannskap som är öppna för alla och formade av alla.

Socio-ekologisk regeneration handlar om att förändra underifrån, om att göra demokratiska grannskapsinstitutioner skalbara, om lärande och delande, om att avlägsna alla former av förtryck och våld, om att öka komplexiteten i urbana ekosystem – listan kan göras längre. Om regenerativa grannskap inspirerar oss att tänka i nya banor, hjälper oss att tillgodose våra behov och, inte mindre viktigt, för oss närmare varandra och närmare naturen, rör vi oss troligen i rätt riktning.

Initiativ för regeneration

Slow Society Go är ett oberoende initiativ som syftar till att göra världen till en plats för lärande, delande och socio-ekologisk regeneration. Genom att utforska grannskapens socio-ekologi, hoppas vi kunna bidra till skapandet av ett hållbart samhälle. Enligt vår mening är detta ett samhälle med: demokratiskt styrelseskick på alla nivåer; ekosystemorienterade sociala och kulturella praktiker; fri tillgång till information och kollaborativ teknik; trygga och hälsosamma miljöer för alla; fri utbildning och forskning; grannskapsintegrerade mat- och energisystem; och, för att få allt att fungera ihop, globalt sammanlänkade nätverk av grannskap, städer och regioner.