Socio-ekologisk revolution

Det är dags att tänka om. Alla försök att anpassa oss till miljöförändringar som global uppvärmning, havsförsurning, markförstöring och förlust av biologisk mångfald är dömda att misslyckas. Anpassningsstrategier är kontraproduktiva och hotar vår överlevnad, helt enkelt för att de undviker grundorsaken till den globala ekologiska krisen: det kapitalistiska systemet. Den obekväma sanningen är att kapitalismen inte kan lösa sina egna problem, bara flytta runt dem geografiskt. Som socialt system har den aldrig handlat om hållbar mänsklig utveckling.

Tiden rinner ut, men vi är hoppfulla. Vi tror att det fortfarande är möjligt att byta riktning, fortfarande möjligt att lösa krisen – om vi går samman och skapar ett samhälle som gör det möjligt för oss att leva gott inanför planetens gränser. Omvandlingen till ett demokratiskt styrt och ekologiskt litterat samhälle kräver dock en socio-ecologisk revolution.

Ur ett överlevnadsperspektiv är det uppenbart att vi behöver nya former av demokrati och nya former av solidaritet, men också nya former av gränsöverskridande samarbete på alla geografiska nivåer. På lokal nivå, rotnivån på en blomstrande planet, behöver vi nya relationer till livets väv, till allt från den mat vi äter till människorna omkring oss.

Demokrati och kreativitet

Även om krisen är djup och framtiden oviss, finns det ingen anledning att sluta föreställa sig det goda livet, ett mer meningsfullt och ansvarsfullt sätt att leva – en annan kultur. Eftersom allt fler människor lever i städer, blir det allt viktigare att utveckla vår potential tillsammans med andra och, mer specifikt, att utforska det urbanas socio-ekologiska möjligheter.

Den nödvändiga, medborgarledda omvandlingen av samhället är både radikalt demokratisk och radikalt kreativ, vilket innebär att vi ges mer makt att förändra, mer direkt kontroll över våra liv. Detta är en flerdimensionell process som förutsätter aktiva medborgare och kollektiv förmåga – teknisk såväl som organisatorisk – att förändra rumsliga mönster och strukturer. Den börjar med bildandet av folkförsamlingar och institutioner som skyddar vår rätt att forma vår gemensamma framtid. Den börjar lokalt. Frågan är inte om utan hur demokratiska grannskap, de interaktiva rummen för kreativt lärande och samarbete, kan bidra till utvecklingen av en hållbarhetens kultur.

Regenerativa grannskap

Det är svårt att föreställa sig ett demokratiskt eller hållbart samhälle utan läskunniga, ansvarsfulla och kritiskt tänkande människor, så framväxten och utvecklingen av demokratiska grannskap, hållbarhetens sociala rötter, kan lätt förstås som en lärandeprocess. Detta är nyfiket, kollaborativt, livslångt lärande. Detta är lärande som syftar till att göra vår gemensamma miljö – byggnader, gator, broar, tunnlar, trädgårdar, parker, skogar, jordar, vattendrag, floder, dammar, sjöar – biologiskt och kulturellt regenerativ, både levande och livsförbättrande.

Vi inser behovet av slutna kretslopp och ökad självförsörjning, men glömmer inte att graden av öppenhet mot omvärlden begränsar våra möjligheter. Självpåtagen isolering löser inte våra problem. Hållbar mänsklig utveckling är inte begränsad till den lokala nivån. Den är direkt beroende av biologiskt och kulturellt varierande lokala miljöer, öppna för alla och formade av alla, men också kopplad till högre nivåer av socio-ekologisk organisation.

Socio-ekologisk regeneration handlar om att förändra underifrån, om att göra demokratiska grannskapsinstitutioner skalbara, om livslångt lärande och delande av resurser, om att avlägsna alla former av förtryck och våld, om att öka komplexiteten i urbana ekosystem – listan kan göras längre. Om regenerativa grannskap inspirerar oss att tänka i nya banor, hjälper oss att tillgodose våra behov och, inte mindre viktigt, för oss närmare varandra och närmare naturen, rör vi oss troligen i rätt riktning. En regenerativ, grannskapsbaserad kultur tillåter oss att utveckla vår fulla potential, men utan att förstöra grunden för all mänsklig utveckling: biosfären.

Om Slow Society Go

Slow Society Go är ett oberoende initiativ som syftar till att göra världen till en plats för lärande, samarbete och socio-ekologisk regeneration. Genom att utforska grannskapens socio-ekologi, hoppas vi kunna bidra till ett hållbart samhälle. Enligt vår mening är detta ett samhälle med: demokratiskt styrelseskick på alla nivåer; ekosystemorienterade sociala och kulturella praktiker; fri tillgång till information och kollaborativ teknik; trygga och hälsosamma miljöer för alla, oavsett var vi bor; fri utbildning och forskning; grannskapsintegrerade mat- och energisystem; och, för att få allt att fungera ihop, globalt sammanlänkade nätverk av grannskap, städer och regioner.